Türkçe Eserler

View:24/48/All/

45 sonuçtan 1-24 arası gösteriliyor

 • 0,00

   Bu risâle dört bölümden ibaret olup, birincisinde şeytan, cin ve habis ruhlardan Allah Teâlâ’ya sığınmak, ayrıca büyücülere, sihirbazlara, psikolojik olarak muhatablarını tahakküm altına almak isteyen cambazlara mukâvemet etmek keyfiyeti; ikinci bölümde, Kelime-i Tevhîd ve Esmâ’-i Hüsna’yı zikretmenin keyfiyeti; üçüncü bölüm olarak, bu arada tesbihler; dördüncü bölümde, hadis ve eserlerde vârid olan faziletli dualar şerh ve beyan edilmiştir; bu bölüm, “Kudsî Dualar” kitabında yapılan değişiklik ve düzenlemelere göre yeniden düzenlenmiştir.

              Eserde özellikle on iki tarîkatten herhangi birine müntesib olan her zevata aid umûmî ve husûsî zikirler, dualar, Esmâlar yerli yerinde aktarılmış, hatta Risâle-i Nûr dairesinde çalışan kardeşlerin de müstağnî olamayacağı bir sûrette evradlara, dualara yer verilmiştir. Bu hususta herhangi bir yere intisabı olmayanlar da ihmal edilmemiş, bütün okuyucularının faidelenebileceği umum ve husus zikir ve dualar da bildirilmiştir.

              Ayrıca eserde geniş bir fihrist mevcud olup, her işe ve vakte aid zikirler, dualar, vesileler, âdâbıyla, usûlüyle, şekliyle rahatlıkla bulunabilecek tarzda düzenlenmiştir.

              Eser bir aşk kitabıdır. İlâhi aşk şarabından nasibince içmeye talib olanları aşkına davet eden, emeline ulaştıran, zevkinden sarhoş eden ve sarhoşluğundan ayıltıp ebedi saadetin kucağına bırakan nice nice nûrânî vesileler eserin satrelerinde saklıdır. Bu haliyle eser bir sırlar kitabıdır. Okuyucu aşkı, muhabbeti, teslimiyeti, istikameti ve nasibince bu sırlardan istifade edecektir.


  ISBN :
  978-605-5434-09-0
  Ebat
  : 16×24
  Kağıt Cinsi
  :
  :Şamua
  Ağırlık
  : 906 gr
  Sayfa Sayısı
  : 675

  Stokta yok

  İndirim!

  AHLÂKÎ REÇETELER

  0,00 Devamını oku
  Hızlı Görünüm
 • 0,00

  Aşkı anlatan bu eser, aşkı tanımlayıcı bilgilerin yanında: “Allah Teâlâ’nın ruhlarla antlaşması”, “İlâhî sevginin alâmetleri”, “Allah Teâlâ’nın ismi, sıfat ve fiiliyle tecellî etmesi”, “Vahdet-i Mutlaka”, “Vahdet-i Vücûd”, “Vahdet-i Şuhûd”, “Fenâ fil’İhvan”, “Fenâ fiş’Şeyh”, “Fenâ fir’Rasul”, “Fenâ Fillah”, “Bekâ Billah”, «Cemi’», “Fark”, “İlâhî vâridat”, “Vecd”, “Cezbe”, “Tevâcüd”, “Cehrî zikir”, “Semâ’ ve şartları” ve daha birçok meselede bizleri aydınlatmaktadır

  Girdim kafese, esir oldum,

  Nefis idim, ben ğarîb oldum,

  Heder oldu aşkım, keder buldum,

  Şu diyâr-ı ğurbete düşe geldim…

  Aşkın ateşi yeşertir insanı,

  Ruhu besler verir iz’anı,

  Takvayla parlar çoğaltır imanı,

  Âşığa gelen melek, kovar şeytanı.

  Her insanda İlâhî sevgi vardır, fakat küfür, İlâhî sevgiyi söndürür; âsîlerin telkîni de aşkın ortaya çıkmasını engeller. İnsan, İlâhî sevgiye ancak Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem’e uymakla erişir.

  İlâhî aşk, Allah Teâlâ’nın kuluna verdiği bir armağan ise de, İlâhî aşka giden yol ve İlâhî aşktan sonrası…. ilâhî aşkı safha safha bu eserde tanıyacaksınız.

  Üç şey Tevhîdin akidlerindendir: Havf = Allah Teâlâ’dan korkmak, recâ = rahmetini ummak, muhabbet = Allah Teâlâ’yı sevmek.

  Allah Teâlâ’dan korkan, her şeyden Allah’a kaçmasından aslâ yorgunluk hissetmez.

  Allah Teâlâ’nın rahmetini uman, dua ve dilekten bıkkınlık duymaz.

  Allah Teâlâ’yı seven, sevgilisinin ismini söylemekten vazgeçmez.

  Korkunun parlak bir ateşi vardır.

  Recânın nûrânî bir ışığı vardır.

  Sevgi ise nurların nurudur.

  Ayrıca bu eserde sunulan bilgilerin ve çözümlerin, böylesine kolay, hülâsa ve düzenli sunuluşunun nâdirliğini eseri okurken farkedeceksiniz.

  Okurken hiç bitmesini istemeyeceğiniz bir duyguyla karşılacak ve aşkın yolunu bulmanın sevinciyle gözünüzü ve kalbinizi bu kitabdan ayıramayacaksınız.

  Zâtı’nın nurunu ruhunda görürsen

  Sıfatıyla sıfatın görmez olursen

  Her işinde fi’lini hâkim görürsen

  Yüce Zâtı’ndan bağış alırsın

  Zâtı’nın güneşi doğarsa içinden

  Ayrılmaz ziyâsı senin ruhundan

  İsmail, Ezelî nurudur seni kuşatan

  Nurundan kendini görmez olursun


   

  ISBN :  978-605-5434-17-5
  Ebat
  : 12×19
  Kağıt Cinsi
  :
  :Şamua
  Ağırlık
  :  642 gr
  Sayfa Sayısı
  : 697

  1 adet stokta

  İndirim!

  AŞK (2 CİLT)

  0,00 Sepete Ekle
  Hızlı Görünüm
 • 0,00

  Öteden beri sâdatlar, sevdiklerine bazı tavsiyelerde bulunmuşlardır. Onlara mutâbaat olunsun diye Müellif, okuyucusuna seksen kadar çok derin manalı, mühim nükteli hikmetler manzumesi hadîs-i şerîfleri eserinde aktarmıştır. Eser üç bölümden ibarettir:

  Birinci bölüm hüsn-ü niyet ve tahkîkî iman hakkındadır.

  İkinci bölüm iman şubeleri hakkında,

  Üçüncü bölüm ise ihvana elzem tavsiyeler hakkındadır.

  Risâlede meselelere delil olarak alınan hadislerden ezberlenmesi kolay olanlar tercih edilmiştir.

  Zira Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in müsbet şehadetince hadîs-i şerîflerin Arabî telaffuzla ezberlenmesi önemle tavsiye edilmiş ve O’nun şefaat ve şehadetine peşin ücret sayılmıştır.

  Eserde yer alan hadîs-i şerîflerin aktarılış şekli, özellikle sohbet meclislerinde istifade edilebilecek sûrettedir. Bu yönüyle bu risâle saadet hazinelerinin elde edilmesi için tam bir cep kitabıdır.

  Sadece okumakla kalmayıp ezberlemek isteyeceğiniz bir eser.


   

  ISBN : 978-605-61367-8-8
  Ebat
  : 10×16
  Kağıt Cinsi
  :
  Şamua
  Ağırlık
  : 92 gr
  Sayfa Sayısı
  : 135

  1 adet stokta

  İndirim!

  AZİZLERLE

  0,00 Sepete Ekle
  Hızlı Görünüm
 • 0,00

  Bu risâlenin giriş kısmında Müellif, eseri tanıtmaktadır:

              “Allah Teâlâ Zülcelal Hazretleri’ne hamd-u senâ olsun. Rasûlü’ne, âline, ashâbına ve ardınca gidenlere  salât-u selamlar olsun.

              Zamanımızda itikadlar son derece sarsıldığı için kadın olsun erkek olsun bir Mü’minin, her şeyden evvel itikâdını Ehli Sünnet vel’Cemaate göre tashih etmesi, sonra çocuklarına da talim etmesi farzdır, hatta her farzdan önce farzdır.

              İmam-ı A’zam’dan itibaren zaman zaman Ehli Sünnet’ten büyük âlimler, Ehli Sünnet itikadını özetlemektedirler; Hicrî 569’da vefat eden İmam Sirâceddîn Ali bin Osman el-Ûşî el-Ferğânî de onlardan biridir.

              Çocuklarımıza ezberlemesi kolay olur umuduyla İmam Ûşî’nin “Bed’u-l-Emâlî Manzûmesi”ni terceme ve şerhetmeyi vazife gördüm.

              Tashîh-i itikad için “Şübheden Hakîkate”, “Tek Çare” ve “Şuur” adlı eserlerimizde ortalama teferruatla bilgiler yazmıştım.

              Bu risâlede ise bu üç eserin özetini, tashîh-i itikad için tayin edilen, İmam Ûşî’nin “Bed’u-l -Emâlî Manzûmesi = Kâside-i Lâmiye”sinin Arabîsinin kalıbında tekrar yazarak terceme ve şerhettim ve iki kere de tashîh ettim.

              Ayrıca Mekteb-i Sultâniyye’nin bidâyetinden itibaren nihayete kadar maarifin düstur tayin ettiği, Hicrî 1320’de vefat eden Yanya’lı Şeyh Hâfız Refi’ Efendi’nin Türkçe manzum tercemesini de başına ekledim.

              Ehli Sünnet vel’Cemaatin itikadını öğretmeye tekeffül eden Refi’ Efendi, Mekteb-i Sultâniyye’nin bidayetinde bu manzumeyi çocuklara ezberletiyordu; Rüşdiye ve A’dâdiyye mekteblerinde dahi Hâfız’ın yazmış olduğu “Kasİde-i Emâlî Türkçe Terceme-i Manzûmesi ve Şerhi” risâlesi ezberletiliyordu.

              Daha önce  Sevgi Bağı’yla birlikte neşrettiğimiz “Bed’ul-Emâlî Şerhi” risâlesini şimdi de müstakil olarak basıyoruz. Tevfîk Allah Teâlâ’dandır.”

              Daha geniş olarak Müellif’in “İttibâ’ Ehli Sünnete’dir” eserinde şerhedilen Bed’-ul-Emâlî Manzûmesi’nin içerdiği inanç meselelerini iyice bellemek, anlamak için bu küçük risâlenin, her zaman yanımızda bulundurup boş kaldıkça okuyabileceğimiz bir cep kitabı olarak çok faideli olacağına inanıyoruz.

  ISBN : 978-605-5434-22-9
  Ebat
  : 9×13
  Kağıt Cinsi
  :
  Şamua
  Ağırlık
  : 84 gr
  Sayfa Sayısı
  : 166

  Stokta yok

  İndirim!

  BED’U-L-EMÂLÎ ŞERHİ

  0,00 Devamını oku
  Hızlı Görünüm
 • 0,00
  Bu eserde:
  Allah Teâlâ’nın sıfatları,
  Peygamberlerin sıfatları ve Peygamberimiz’e has sıfatlar,
  İslam Dîninin beş esası: İtikad, ibadetler, muamele = kullar arasındaki alışverişler, hududlar = cezalar, âdablar,
  İbadetin manası,
  Tevhîdin manası
  Sırât-i müstakîm’in manası,
  Kul hayr ve şerden hangisini seçerse, Allah Teâlâ’nın da kulunu ona muvaffak edeceği,
  Rabb’imize, Peygamberimiz’e, ana babamıza, idarecilerimize saygının manası,
  Akrabalarımızın hakları,
  Öncelikle sakınmamız gereken Dînî yasaklar öz olarak açıklanmaktadır.

  ISBN
  : 978-9944-0856-1-8
  Ebat
  :10×16
  Kağıt Cinsi
  :Şamua
  Ağırlık
  :112 gr
  Sayfa Sayısı
  :166

  1 adet stokta

  İndirim!

  BİLGİ ÜZERE İMAN

  0,00 Sepete Ekle
  Hızlı Görünüm
 • 0,00
    Çocukların daha rahat anlamaları amaçlanarak hazırlanan bu eser: “En önce Allah Teâlâ’nın neyi yarattığını bilir misin?” sorusuyla başlamakta; mesela: niyet, din, iman, şart, rükün, amel gibi birçok deyimleri, imanın, İslamın şartlarını, rükünlerini, hayrlı hayrsız evladın vasıflarını, Allah nezdinde en sevimli ameli, güzel ahlakı, kiminle arkadaş olunacağını, on sekiz yaşına kadar neler öğrenileceğini, büyüklere nerelerde boyun eğileceğini, ölümden sonra kesilen amelleri ve daha birçok meseleleri: “….bilir misin?” diye sormakta ve çocuğun ağzıyla: “bilirim.” diye cevablamaktadır.
      Peygamberimiz’in hayatı hakkında özet bilgilerden sonra, abdest, ğusül, namaz, oruç, zekat, hac hakkında ilm-i hal bilgileri de yine soru cevabla verilmektedir.
  Eserin bir özelliği de, araya serpiştirilen şiirlerle çocuklara bilgi ve nasihatlerin veriliyor olmasıdır.
        Çocuklara diye yazılmış olsa da, onlara öğretirken baba, anne ve aile büyüklerinin de kendi bilgilerini hatırlayacakları, pekiştirecekleri, doğrultacakları ya da yeni bilgiler edinecekleri; ve bu eserin, aile ferdleri arasında güzel beraberliği, bilgi alışverişini ve sevgi artışını sağlayacağı da hoş bir gerçektir.
  ISBN : 978-9944-0856-1-8
  Ebat
  : 10×16
  Kağıt Cinsi
  :
  Şamua
  Ağırlık
  : 148 gr
  Sayfa Sayısı
  : 227

  1 adet stokta

  İndirim!

  BİLİR MİSİN?

  0,00 Sepete Ekle
  Hızlı Görünüm
 • 0,00

  Eser İslam Dîni’nin temelini oluşturan birinci unsur Ulûhiyet ve Rubûbiyet Tevhîdine iman ve ikinci unsur Rasûlullah sallallâhu Teâlâ aleyhi ve sellem’in nübüvvet ve risâletine iman konusunda net, elzem, kısa bir girişle başlayıp, ardından Rasûlullah sallallâhu Teâlâ aleyhi ve sellem’in sevgisinin ve şefaatinin nasıl kazanılacağını, salavât-ı şerîfelerin önemini ve Rasûl-u Ekrem sallallâhu Teâlâ aleyhi ve sellem’in kendisine salavat getirenden nasıl haberdar olduğunu izah etmektedir. Bu izahlardaki incelik ve ilim, müellifine zülcenâheyn olduğunu gizleme imkanı tanımamaktadır.

          Eserde daha sonra zâhirî ve bâtınî ilimlerde kutbiyet ve ferdiyet makamlarına ulaşan, ayet ve hadislerde işaret ve manalarını kemâliyle anlayan Ğavs-ı Semedânî ve Kutb-u Rabbânî Şeyh Abdulkâdir Geylânî aleyhi rahmet-ur-Rahmânî’nin “el-Kelimât-ul-Kudsiyye” adlı risâlesi, “el-Kenz-ul-A’zam vetTılısım-ul-Mübhem”iyle birlikte haftalık virdlere taksim edilmiş olarak yazılmıştır.

           Ayrıca eserde Şeyh Yûsuf Nebehânî kuddise sirruhu’nun “El-Müzdevice” adlı “Manzum Esmâu-l-Hüsnâ”sı ile, günahlarımızı gözümüzün önüne getirerek yanık bir kalble okuduğumuzda bize Allah Celle Celâluhu’nun «اَلغَفُورُ “El-Ğafûr” ismini hatırlatacak, Muhyiddîn Arabî’nin şeyhi Şeyh Ebû Medyen’e aid “Manzum İstiğfar Kasîdesi” yer almaktadır.

            Müellif diyor ki: “Amaçladığımız hedeflere ulaşabilmemiz için hangi kelimenin hangi rahmet kapısını açacağını, hangi şer kapısını kapatacağını, ne gibi habis ruhları kovacağını yahud öldüreceğini bilmemiz gerekir. Oysa kendisine vahiy gelmeyen hiçbir beşer bunu bilemez. Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem bunu müşâhede etmiştir, bildirmiştir. Bildirdiği ayetin, duanın, hamdin, zikrin ve tesbîhin aynısının telaffuz edilmesi gerekir ki müessir olsun.” Bu eser, Rasûlullah sallallâhu Teâlâ aleyhi ve sellem’in canımıza can olabilmesi için bize çağrıda bulunuyor ve yapılacak dua ve yalvarışları gül demeti misali kalbimize armağan ediyor.

             Güzel işlerimiz ve salavât-ı şerîfelerimiz bol, kalblerimiz Nûr-i Muhammediyye ile aydın olsun. Tevfîk Allah Teâlâ’dan.

  ISBN : 978-605-5434-12-0
  Ebat
  : 12×19
  Kağıt Cinsi
  :
  Şamua
  Ağırlık
  :  354 gr
  Sayfa Sayısı
  : 387

  1 adet stokta

  İndirim!

  CANA CAN

  0,00 Sepete Ekle
  Hızlı Görünüm
 • 1,00

  Cemaat, sadece beş vakit namazı camide kılmak için toplanmaktan mı ibarettir

  Gerçek cemaat, Ehli Sünnet velCemaat itikadı üzere hak olan dört mezhebin tarifiyle İslamî tatbikat mıdır? Bu asrın Müslümanlarının cevabını aradığı ve çözmeleri gereken en önemli konularından biri de bu olsa gerektir. Eser bu sorunun cevabını tafsilatıyla işlemektedir.

  Müslümanlık sadece avam tabakasının dîni değildir. Sadece havas tabakasının da dîni değildir. Hepsinin dînidir. En âdi bir cahilin, dîne bağlanması, alnını Allah için yere koyması, zinadan sakınması gerekli olduğu gibi, en âlî bir âlimin veya âmirin veya zenginin de başını Allah için yere koyması, zinadan, faizden ve bütün günahlardan arınması farzdır. İşte cemaatin manası, her tabakadan insanları biraraya getirmek, kalblerini birleştirmek ve İslam ruhuyla ihyâ’ etmektir. Günde beş vakit namaz kılmakta cemaatleşmek bunun içindir.

  Gençlerimizin şuurlanması gerekir. Şuurlanmak da câmideki cemaatten başlar.

  İmamın şuuru cemaate, cemaatin şuuru imama intikal eder. Cemaat ferdleri imamlarının ilmi nisbetinde, imam da cemaatin ğayreti nisbetinde şuurlanır.

  Herşeyden önce bilelim ki İslam, Allah Teâlâ’nın emr ve yasaklarına boyun eğmekle, boyun eğmek de cemaatleşmekle mümkün olur.

  Eserde cemaatin her yönü, hem ibadet hem de itikad kanadından izah edilmiştir; bahse mevzû’ her hükmün temel mesnedi, sahih, hasen hadisler ve şârihlerin şerhleridir. Meseleler ele alınırken, mümkün mertebede dört mezhebin ittifâkî yolları alınmakla beraber, ihtilaf olduğu takdirde Hanefî mezhebinin fıkıh kitablarından nakledilmiştir.

  Eserde hiçbir şahıs veya grubun lehinde veya aleyhinde kalem oynatılmamış olup, bilakis vahdete ve kardeşliğe teşfik edilmiştir.

  Eserde ayrıca cum’a namazı ile ilgili bütün bilgiler en sağlam ölçüler dahilinde aktarılmıştır. Özellikle dâr-ul-harb meselesi ve Türkiye’de cum’a namazının sahihliği konusunun işleniş şekli takdire şâyandır.

  Eser, Müslümanların birliğini bozan fitnelerin hadîs-i şerîfler ışığında tafsilatlı şerhedilmesinin ardından şu cümlelerle hitam bulur:

  Rabb’imiz bir; kıblemiz bir; Peygamberimiz bir; dînimiz bir; maksadımız bir, yani: İ’lâu Kelimetillâhi hiyel’ulyâ… Öyleyse tefrika ne için?!. Nifaksız cemaat olalım… Müslüman, hangi mezhebde, hangi meşrebde, hangi ırkta olursa olsun; İslam Dîni’ni hâkim kılmak için, olduğu gibi safa gelmeli… ve bir tek can olmalıdır… Milli bütünlük…

  ISBN : 978-605-61367-2-6
  Ebat
  : 12×19
  Kağıt Cinsi
  :
  Şamua
  Ağırlık
  :  308 gr
  Sayfa Sayısı
  : 348

  1 adet stokta

  CEMAAT

  1,00 Sepete Ekle
  Hızlı Görünüm
 • 0,00
  Eser kurtuluş yollarını beyan eder; bir hikmet pınarıdır. Ruhların tedavisinde vârid olan reçeteleri ihtivâ eder; bir şifâ kitabıdır. Akla, kalbe, ruha ayrı ayrı lezzetler verir, teşhis ve tedavide emsâlsiz latîfeler ve nazik nükteler taşır; bir irşâd kitabıdır.
         Ğafleti bertaraf ile edeb burağına binip lütuf tecellîsine ulaşmak için rehber bir eserdir. Nefsten haber verir, ruha ölçüdür, latîfeleri bildirir, şeyh – mürid ilişkisinin hakîkâtinden bahseder; bereket kitabıdır. Zikrin faziletini Biiznillâhi Teâlâ beyan eder; zikir kitabıdır.

  Stokta yok

  İndirim!

  EDEBLE VARIŞ LÜTUFLA DÖNÜŞ

  0,00 Devamını oku
  Hızlı Görünüm
 • 0,00
   Bu eser, Müellif’in “Cana Can” adlı eserinin yeniden düzenlenmesi denilebilir; şu kadar ki, “Cana Can”ın başlangıcındaki “Dîni oluşturan unsurlar ve salavât-ı şerîfelerin önemi” üzerine başlıklar halinde yapılan açıklamalar ve diğer bazı başlıklar burada çıkarılmış; bazı başlıkların sıra ve içeriğinde değişiklikler yapılmıştır.
               Bir Müslümanın yatağından kalkıp tekrar yatağına girinceye kadar yapacağı bütün işlerde ve ihtiyac duyduğu her vakitte dilinden düşürmemesi gereken dualar, istiâzeler ve salavatlar bu eserde toplanmıştır.
                İntisâbından sonra müntesibin vazifelerinden olarak günlere mahsus en faziletli virdler, yataktan kalkıştan itibaren yapılan günlük işlerde okunacak istiâze ve dualar, zamanımıza kadar büyük tasavvuf imamları tarafından ehemmiyetle tavsiye edilen Ğavs-ı Semedânî ve Kutb-u Rabbânî Şeyh Abdulkâdir Geylânî aleyhi rahmet-ur-Rahmânî’nin senâ, salavat ve virdleri, Rasûlullah sallâllahu aleyhi ve sellem’in ashabına öğrettiği salavat, Ali kerremallâhu vechehu, İbnu Mes’ûd radıyallâhu anhu’nun salavatları, Şeyh Hasen-i Basrî, Cüneyd Bağdâdî, Şeyh Ahmed el-Bedevî, Şâh-ı Nakşibend rahimehumullâhu Teâlâ gibi birçok şerefli insanların salavatları bu eserde yazılmıştır.
  Unutmayalım ki salih amellerle, duayla, Esmâ’u-l-Hüsnâ ile tevessül meşrû’ olduğu gibi Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem’in üzerine salavat okumakla hem tevessül, hem de tevassul = Allah’a kavuşmaya çalışmak meşrû’dur.
  Bütün bunların yanında eserde; günlere ve vakte bağlı olmayan, hadîs-i şerîflerden seçilmiş mubarek dualar da bulunmaktadır.
            Vebâ, tâun gibi salgın hastalıklardan korunmak, sihrin bozulması, nazar, rızkın bollaşması, borcun ödenmesi, vesveseden kurtulmak, menfî fikirlere kapılmamak için okunacak dualar da yazılmıştır.
         Bu eser zorda kalan Mü’mini himayesine alan, kendisine sığınanı zâhiri ve bâtınî bütün kötülüklerden koruyan ve rûha müdhiş lezzetler tattıran numûne bir eserdir.
  Bu eser her Mü’minin elinde bulunması gereken bir zikir kitabıdır ve ruhların tedavisi hakkında vârid olmuş reçeteleri ihtiva eder.
  Bu eser, hem Türkce anlamlı hem de sadece Arabca olarak ayrı ayrı basılmıştır.

  ISBN : 978-9944-0856-7-0
  Ebat
  : 12×19
  Kağıt Cinsi
  :
  Şamua
  Ağırlık
  : 280 gr
  Sayfa Sayısı
  : 374

  1 adet stokta

  İndirim!

  EDELL-UL-HAYRÂT HAMD, SENÂ, SALAVÂT

  0,00 Sepete Ekle
  Hızlı Görünüm
 • 0,00
     Eser, İbrahim Hakkı Erzurûmî kuddise sırruhu’nun, Osmanlı Devleti’nde büyük bir önemle okullarda temel ders olarak okutulan yüz on beytlik itikad manzumesinin iki bin beş yüz i’tikâdî mesele ile şerhedildiği, alanındaki en kapsamlı ve ciddî çalışmalardandır.
              Eser, Ehli Sünnet velCemaat itikadına dair bilgileri, öncesinde özetle aktarır; ve sonrasında derinlik ve genişliğine, nihayetine kadar, aykırı ve yanlış görüşleri ayıklayarak, hiçbir meseleyi ihmal etmeksizin bir nakkaş inceliği ile işler ve en doğru tesbiti gücü nisbetinde okuyucusuna sunar.
              Eser, nazarî ilimlerin ışığında atomun yapısı, uzayda hayat, amip, hücre, evrim teorisi, mi’râc mucizesinin farklı boyutları gibi konuları da İslam dairesinde ilmî bir cihetten delil olarak izah eder.
               Ayrıca eserde, ruh çağırma, kader mevzuu, tasavvufun Hristiyanlıktan geçtiği iddiası ile ilgili görüşlerin reddi, mevlid okumanın dindeki yeri, uçan daireler, şefaat ve meded isteme meselesi, Mehdî aleyhisselâm’ın vasıfları, alâmetleri, kıyamet alâmetleri, Fırat Nehri meselesi, ğaybdan haber verme gibi yüzlerce mesele akıl ve ruhları tatmin edecek bir ilmî ve fikrî netlikte izah edilmiştir.
              Ehli Sünnet İtikadının öğrenilmesi ve doğru itikadın hakîkatine ulaşmak için itikadın tashih edilmesi maksadıyla, bu eseri her inanç sahibi mutlaka okumalı, okumakla kalmayıp içine sindirmeli, kendisinin ve ailesinin hayatını bu ölçülere göre düzenlemelidir. Hakperest olmayanın putperest olması kaçınılmazdır.
              Müellif diyor ki: “Ey genç! Rûhî bunalımdan doğan yahud şehvet ateşinden meydana gelen bütün vesvese ve itikadsızlığına bu kâfi bir ölçüdür.
              Eğer sen, tembellikten kurtulup her mevzuu on kere okursan, iç ve dış bütün sapık fikirlerden kurtulursun. Herhalde bize de Fâtiha ve dua yollarsın. Bilhusus imkan nisbetinde, samimî bir kalb ile okumaya devam ettiğin takdirde, iç sapık fikirlerden de kurtulursun. Aklına gelen bir çok hususları Biiznillah halletmişizdir. Hâzâ min fadli Rabbî.
              Eğer sen ehli rabıta olup, eseri samimiyetle okusan, itikad hususunda büyük bir payeye sahib olacağından şübhem yoktur. Zira bu kitabın içindeki yazılar tılsımdır.”
              Bu eserin son basımında hadîs-i şerîfler için kaynak eklenmiştir.

  ISBN :
  Ebat
  : 16×24
  Kağıt Cinsi
  :
  Şamua
  Ağırlık
  : 1394 gr
  Sayfa Sayısı
  : 892

  Stokta yok

  İndirim!

  EHLİ SÜNNETİN NAZARI İ’TİKÂDIN ÖLÇÜSÜDÜR

  0,00 Devamını oku
  Hızlı Görünüm
 • 0,00
  Müellif’in “el-Envâr-ul-Kudsiyye li Şerh-il-Evrâd-il-Bahâiyye” adıyla Arabcasıyla eş zamanlı olarak yazdığı bu eser,
  Hicrî 791 tarihinde vefat eden Şeyh Muhammed Bahâeddîn rahimehullâhu Teâlâ’nın müessisi ve İmamı olduğu Nakşibendî Tarîkati’nin esasları,
  Tarîkatin İmamı Şeyh Muhammed Bahâeddîn kuddise sirruhu’nun tercüme-i hali anlatılarak başlamakta;
  “Nakşibendî Tarîkatinin Şart ve Rükünleri”,
  “Zikrin Efdali Kalbî Zikirdir”,
  “Zikirle Tekarrubun Usulleri”,
  “Murâkabeyle Tekarrub”,
  “Nakşibendî Meşâyıhının Hatmesi”,
  “Evrâd-ı Bahâiyye ve Faideleri”,
  “İstiğfar ve Tevbe” başlıklarının ardından Şâh-ı Nakşibend’in her sabah namazında okuduğu “Evrâd-ı Bahâiyye” eserinin tercüme ve şerhi yapılmaktadır.
  Bu eseri okumak:
       Nakşibendî Tarîkati’nin, tertemiz Sünnet’in ihyâ’ edilmesi ve bid’atin terk edilmesinden ibaret, Ehli Sünnet vel’Cemaatin itikad ettiği ashâb-ı kirâmın yolu olduğunu anlamak için önemlidir.
         Yine bu eseri okumak, kalbin İslamı anlaması bakımından önemlidir. Çünkü bu eser, Şâh-ı Nakşibend’in, Sünnet-i Şerîf’ten derlediği, tertemiz, kalbleri yıkayıp ışıtan, okudukça Dîni tatbîkî kolaylaştıran, Dîni tatbik ettikçe kalbleri yükselten “Evrâd-ı Bahâiyye”sini, manalarının inceliklerini anlayarak okumak fırsatı vermektedir.
  ISBN : 978-9944-0856-9-4
  Ebat
  : 12×19
  Kağıt Cinsi
  :
  Şamua
  Ağırlık
  : 400 gr
  Sayfa Sayısı
  : 410

  Stokta yok

  İndirim!

  EVRÂD-I BAHÂİYYE’NİN TERCÜME VE ŞERHİ

  0,00 Devamını oku
  Hızlı Görünüm
 • 0,00
  Müellif bu eserinde, zamanımızda teknolojideki hızlı gelişmelerin ve dünya lezzetlerine kolayca erişmenin büyüsüne kapılarak gençlerimizin, gün geçtikçe daha fazla ğayri Müslimin örf ve adetlerine uymalarına, şahsi menfeat peşinde koşarak dünya işlerinde rekabet etmekle Dinden uzaklaşmalarına dikkat çekerek, her Mü’mine, özellikle gençlerimize gereken bilgileri soru ve cevab şeklinde vermektedir.
  Allah Teâlâ en önce neyi yaratmıştır?
  “Elest Günü”nde Allah Teâlâ’nın kullarıyla yaptığı antlaşma nedir?
  Bu antlaşmayı biz niye hatırlamıyoruz?
  Akıl ve kısımları nelerdir?
    “İlim ve kısımları nelerdir?” gibi sorularla başlayan eserde; ma’rifet, Rabb ile kulu arasındaki haklar, iman, İslam, şartları, rükünleri, şart, rükün gibi Dînî terimlerin manaları beyan edilmekte; Allah’a, peygamberlerine, kitablara, meleklerine, ahiret gününe ve kadere imanın keyfiyetleri;
      Allah Teâlâ’nın isim ve sıfatları, Peygamberimiz’e nasıl inanmamız gerektiği izah edilmekte, Peygamberimiz’in siyer-i şerîfi özetlenmekte ve bol misallerle mu’cizeleri anlatılmaktadır.
        Tevhid, itikad, mezheb, amel, din, ibadet, takva, muamele, emanet, miras, ukûbat = cezâlar, âdâb, teklifî hükümler, farz, vâcib, nafile, haram, mekruh, müfsid, mübah, abdest, ğusül, teyemmüm, namaz, zekat, oruç, hac, günah, küfür, şirk, nifak ve bunlara bağlı konular açıklanmaktadır.
        Günümüzde gençlerimizi bekleyen tehlikeler ve bunlardan kurtuluş çareleri gösterilmekte, bunun yanında her Müslümanın hayatında olan ve dikkat çeken konular izah edilmektedir; mesela:
  Aile nedir?
  Evladın ebeveyninin, ebeveynin de evladının üzerindeki hakları nelerdir?
  Çocuklara öğretilmesi gereken elli dört farz nelerdir?
  Kabir ziyareti nasıl yapılır?
  Komşunun komşusu, arkadaşın arkadaşı üzerindeki hakları nelerdir?
  Cennet ve cehennemlik kimlerdir?
  Müellifin “İttifak nedir?” sorusuna cevabı, eserin ehemmiyetini gözler önüne sermektedir.

  ISBN :  978-605-61367-6-4
  Ebat
  : 12×19
  Kağıt Cinsi
  :
  Şamua
  Ağırlık
  : 400 gr
  Sayfa Sayısı
  : 451

  1 adet stokta

  İndirim!

  GENCİM NEREYE?

  0,00 Sepete Ekle
  Hızlı Görünüm
 • 0,00
  Bu eser, Üstazımız’ın şiirlerini ve çeşitli zamanlarda nota aldırdığı sohbetlerinden az bir kısım içermektedir. Şiirlerinin çoğu Türkçenin bugünkü imlasıyla olmakla beraber, az olarak Osmanlıca olarak imla edilmiş Türkçe, yanısıra Kürtçe, ayrıca Arabca şiirleri de vardır.
  Eserdeki şiirlerinin bir kısmı, bazı Arabca şiirlerden tercümedir; Erzurumlu İbrahim Hakkı ve Şeyh İsmail Bursevî rahimehumallâhu Teâlâ’dan da birkaç beyt alınmıştır; ve bunlar hepsi belirtilmiştir.
  Üstazımız bu eserini, vefatından az bir süre önce tamamlamış, hastahanede yoğun bakımda iken ilk baskısı yapılmıştır; ikinci baskısı ise vefatından hemen sonradır.
  Onun âleminden sesler dinleyebilmek, görüntüler kapabilmek, şiirlerini okurken duyulan sevgiye, o sevgiyle yönelişe bağlıdır; Allah dostlarının hakîkate çeken sıcak tebessümleri, seven ve inananlaradır.
  Şiirlerinde çok yerde İslam üzere yaşamamız ve istikrarla derinleşmemiz için açık deyişle tavsiyeleri vardır; yüzümüze serpilen soğuk su gibi.
  Üstazımız’ı sevenler için bu eserin buruk bir tadı var; onun gidişini hatırlatıyor; ve ğaliba hep öyle olacak.
  Allah Teâlâ minnet ve keremiyle onun tertemiz sırlarını yüceltsin, cesedine ve cesedinin yatağı olan toprağına rahmet ve rızalarını bolca akıtsın, cennetlerinin ortasında iskanlandırsın, ilminden bizi faidelendirsin, ilminin bereketlerini üzerimize akıtsın.
  Âmîn.
  Bir kovan var gönlümde adı gönül
  Akar ondan hikmet çeşmesi adı bülbül
  Bir de var hikmet arısı adı sünbül
  Gönül bülbül sünbülün uğultusu
  Topladım ayetten hadisten trafo müctehidlerimizden
  Candan bedenden dimağdan
  Uykudan baygınlıktan uyanıklıktan
  İsmail, durmaz gelir arı sesi

  ISBN : 978-605-5434-06-09
  Ebat
  : 12×19
  Kağıt Cinsi
  :
  Şamua
  Ağırlık
  : 272 gr
  Sayfa Sayısı
  : 302

  1 adet stokta

  İndirim!

  GÖNLÜMDE HİKMET PINARININ ARISI

  0,00 Sepete Ekle
  Hızlı Görünüm
 • 0,00
  Ömer bin Abdülaziz zamanından bugüne kadar, cum’a namazlarında hatîbin ikinci hutbenin sonunda okuduğu En-Nahl Sûresi’nin doksanıncı ayetini bu kadar akıcı, etkileyici ve feyzlerle donanmış bir berraklıkta hiç okumadınız.
           Ne diyor bu ayet? Ne bildiriyor? Bu ayet aslında Kur’ân-ı Hakîm’den parlayan, insanın beynini hayrete sevkeden ve birçok ibretler gösteren bir ayet…
       Beden kafesinin hapsinden kurtuluş ve aslî vatan güzel yaylaya ulaşmak isteyen keklik yahud hürriyetine kavuşmuş esir misali bir ferahlık yaşamak isteyenler, bu eserin idrâkinde, son hutbede okunan ayetin esrarını çözmeye ğayret etmelidirler.
          Eser insana hakîkatini bildirir; aklına yöneltilen emrleri ve nefsine yasaklanan hususları aktarır. Kalb ve dimağdaki akılları irşad eder. Şuuru, adaleti, emr-i bilma’rûfu, nehy-i an-il-münkeri, kulun Allah Teâlâ’ya, kendi nefsine ve salihlere karşı ihsanını beyan eder. Muhasebenin keyfiyetini ve burhânı vuzuha kavuşturur.
  Eser, tılsımları çözen, hakîkatleri açığa çıkaran, kulu esaretin pençesinden kurtaran reçeteleri haizdir.
      Bu eser, canlıların tüm bedenini çalıştıran ve korkunç hükümlerini icra eden asabî damarların hislerini yakan bir yıldırım gibi, aklı nurlandıracak ve akla rehberlik yapacak İlâhî bir nûrun ifade bulmuş lisanıdır.
  Eser gözden geçirilerek yeniden basılmış ve ismi “İkinci Hutbenin Sonunda Okunan Ayetin Esrarı” olarak değiştirilmiştir.

   

  ISBN : 978-605-5434-08-5
  Ebat
  : 12×19
  Kağıt Cinsi
  :
  Şamua
  Ağırlık
  : 216 gr
  Sayfa Sayısı
  : 232

  Stokta yok

  İndirim!

  İKİNCİ HUTBEDE OKUNAN AYET’İN ESRARI

  0,00 Devamını oku
  Hızlı Görünüm
 • 0,00

  1 adet stokta

  İndirim!

  İNANÇLI GENÇLİK ŞUURU

  0,00 Sepete Ekle
  Hızlı Görünüm
 • 0,00
        İnsan… Yaratılanlar içinde en şerefli ve en süflî olmaya kabiliyetli tek varlık… İslam ise insan için balığın suya muhtaclığı kadar gerekli bir varoluş gerçeği… Her şeyden önce insanın insan olması gerekir. İnsanın insan olması için de “İslam” olması gerekir.
        Ruh ve bedenden oluşan insanı, oluş ğayesini, bu ğayeye ulaşmasındaki engelleri izah eden eser, maksada ulaşmanın usullerini, başarılı olabilmenin yollarını bidâyetten nihayete kadar tafsilâtıyla aktarır.
       İdrâki İslamla tanıştıran, okurunu tılsımlı bir güven hissiyle donatan eser, hidayet ve olgunluk için büyük bir vesiledir. İnsana yaratılışının sırlarını açan bu eserde, ona hayatı boyunca gerekli bütün maddî ve manevî levâzımlar da usûlüyle bildirilmiş olup, istifade ve istifâze ise ancak samimiyet ve teslimiyet mikdarıncadır.
        Eser, aslından uzaklaşan insanın tekrar aslî hüviyet ve vatanına nasıl kavuşacağını, mukaddime, iki hicab, üç temhid ve on dört merhalede, ufuk ilim, geniş görüş, ferâset ve aydınlık bir kalb ile izah eder.
       İnsanın şahsiyet serüveni Hazreti Adem aleyhisselam’dan bu yana devam etmiştir. İnsan tâbi’ tutulduğu bir ömürlük imtihanlar neticesinde elde ettiği birikimleri, sonraki nesillere miras bırakarak, yılmayan düşmanına karşı, peygamberlerin öncülüğünde, savunma ve dayanma mekanizmaları geliştirmiştir. Bu hususta en kâmil olanlar, en büyük saldırılara muhatab olmuşlar ve iyilikle mukâbele ederek saldırıları bertaraf etmekte usulleri, şaşmaz ölçülerle beyan etmişlerdir.
        İşte eser, bu faideleri tafsilâtıyla ifade eder, bilgide cimrilik etmez, irfan denizinden kana kana içmemize izin verir. Ferde Allah Teâlâ’nın rızasına ermenin ve İblisle mücadele etmenin metotlarından haber verir ve bu savaşta ğalibiyet için gerekli donanımların temini için adresler gösterir. Samimiyet ve teslimiyet ile okuyanına, okuduğunu uygulaması şartıyla muhkem bir sur olur.

  ISBN : 978-605-5434-05-2
  Ebat
  : 16×24
  Kağıt Cinsi
  :
  Şamua
  Ağırlık
  :  660 gr
  Sayfa Sayısı
  : 349

  1 adet stokta

  İndirim!

  İNSAN VE VAZİFESİ

  0,00 Sepete Ekle
  Hızlı Görünüm
 • 0,00

  Stokta yok

  İndirim!

  İTTİBÂ’ EHLİ SÜNNETE’DİR

  0,00 Devamını oku
  Hızlı Görünüm
 • 0,00
  Her bir insanda, iç ve dışa bakan, sol memenin iki parmak aşağısında kozalağı şeklinde bir kalb vardır. Ebedî saadete kavuşmak için “DİRİLMESİ” şart olan kalb, bu maddî kalbe bağlı ve insanın hakîkatine nisbet edilen “latîfe”dir. Bu latîfe, İlâhî nurların akislenmesine, kabullenilmesine elverişlidir. Ve bu latîfeyle insan saîd veya şakî, Mü’min veyahud kafir olur. İnsan ruhuna nazaran bu latîfe, bir babanın öz oğlu gibidir. İnanması yani İslam Dîni’ni kabullenmesiyle insan Mü’min, reddetmesiyle kafir, tereddüd etmek halinde ise münafık olur.
           Bütün belalar, manevî ölüm yahud hayat = diriliş, doğrusu hakîkî hayat, en önce kalbde meydana gelir. Dünya hayatına göre maddî kalbin ölmesiyle bedenin sair azaları öldüğü gibi, manevî hayata göre de kalb latîfesinin ölümüyle ruh, ebedî esarette kalır ve اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِى السِّلْمِ كَافَّةً “Ey iman edenler, bütünleşmiş olduğunuz halde islama girin.” emrine uyarak dînin davetçisine icâbet etmediğinden dolayı da türlü ebedî azaba dûçar olur.
  “Kalbin Diriltilişi” adlı bu eserde, kalbî hayat açıklanmakta ve ancak diriltilmiş kalb sahiblerinin gerçek âlim olabileceği izah edilmektedir.
  Güzel işlerin başlama noktasının kalb olduğu, bu itibarla niyetin önemi ve hicretin kalbden başladığı açıklanmaktadır.
            Avama nisbetle tevbe, havassa nisbetle inâbe ve evbe’nin beyanından sonra mürid ve talebenin mürebbîsine karşı görev ve sorumlulukları, mürebbînin vazifeleri sıralanmakta,
          Kalbin Diriltilişi’ni gerçekleştirmek için gerekli olan bey’at ve intisab, bey’atin akabinde yerine getirilecek âdablar anlatılmakta ve diriltilişin usullerini tatbik demek olan tarîkat ve tasavvufun tarifi, faidesi, konusu, ğayesi, şartları, rükünleri izah edilmektedir.
  Tarîkatin âdablarının ardından müşteşriklerin ve felsefecilerin tasavvuf hakkındaki yorumlarının isabetsizliği konu edilmektedir.
        Tasavvufun İslam dînine eklenti olmadığı, bilakis Allah Teâlânın, Rasûlü Muhammed sallallâhu Teâlâ aleyhi ve sellem’le bize ulaştırdıklarını anlamaya kalbin elverişli hale getirilmesi ve böylece Allah Teâlâ’nın emr ve yasaklarına içtenlikle şiddetli arzuyla riâyet edilmesi demek olduğu bu eserin öz mesajı olsa gerektir.
        Din, Cibril vasıtasıyla Efendimiz Muhammed sallallâhu Teâlâ aleyhi ve sellem’e gönderilen, insanın bütün hayatını kuşatan bir nizamdır. Bu nizamın ismi, kalbin kabullenmesine, doğruluğuna hüküm etmesine nazaran iman, bilfiil yaşanmasına nazaran İslam, güzel ahlaka bürünülmesine, murâkabe, muhasebe ve ihlasa nazaran da ihsandır. Diğer ifadeyle tarîkat, şeriat ve hakîkattir. Diğer ifadeyle abdiyet, ubûdiyet ve ubûdedir.
         Her Müslüman her türlü nifak, ma’siyet ve fısktan kalbini arındırıp taat, ibadet, zikir gibi sebeb ve illetlerin tahsiliyle kalbini diriltmeye mecbur ve memurdur. Böylece İlâhî tecellîlere açılan kalb diri, ondan mahrum kalb de ölüdür.

  ISBN : 978-605-61367-4-0
  Ebat
  : 10×16
  Kağıt Cinsi
  :
  Şamua
  Ağırlık
  : 114 gr
  Sayfa Sayısı
  : 174

  1 adet stokta

  İndirim!

  KALBİN DİRİLTİLİŞİ

  0,00 Sepete Ekle
  Hızlı Görünüm
 • 0,00
     Her bir insanda, iç ve dışa bakan, sol memenin iki parmak aşağısında kozalağı şeklinde bir kalb vardır. Ebedî saadete kavuşmak için “DİRİLMESİ” şart olan kalb, bu maddî kalbe bağlı ve insanın hakîkatine nisbet edilen “latîfe”dir. Bu latîfe, İlâhî nurların akislenmesine, kabullenilmesine elverişlidir. Ve bu latîfeyle insan saîd veya şakî, Mü’min veyahud kafir olur. İnsan ruhuna nazaran bu latîfe, bir babanın öz oğlu gibidir. İnanması yani İslam Dîni’ni kabullenmesiyle insan Mü’min, reddetmesiyle kafir, tereddüd etmek halinde ise münafık olur.
           Bütün belalar, manevî ölüm yahud hayat = diriliş, doğrusu hakîkî hayat, en önce kalbde meydana gelir. Dünya hayatına göre maddî kalbin ölmesiyle bedenin sair azaları öldüğü gibi, manevî hayata göre de kalb latîfesinin ölümüyle ruh, ebedî esarette kalır ve اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِى السِّلْمِ كَافَّةً “Ey iman edenler, bütünleşmiş olduğunuz halde islama girin.” emrine uyarak dînin davetçisine icâbet etmediğinden dolayı da türlü ebedî azaba dûçar olur.
  “Kalbin Diriltilişi” adlı bu eserde, kalbî hayat açıklanmakta ve ancak diriltilmiş kalb sahiblerinin gerçek âlim olabileceği izah edilmektedir.
  Güzel işlerin başlama noktasının kalb olduğu, bu itibarla niyetin önemi ve hicretin kalbden başladığı açıklanmaktadır.
            Avama nisbetle tevbe, havassa nisbetle inâbe ve evbe’nin beyanından sonra mürid ve talebenin mürebbîsine karşı görev ve sorumlulukları, mürebbînin vazifeleri sıralanmakta,
          Kalbin Diriltilişi’ni gerçekleştirmek için gerekli olan bey’at ve intisab, bey’atin akabinde yerine getirilecek âdablar anlatılmakta ve diriltilişin usullerini tatbik demek olan tarîkat ve tasavvufun tarifi, faidesi, konusu, ğayesi, şartları, rükünleri izah edilmektedir.
  Tarîkatin âdablarının ardından müşteşriklerin ve felsefecilerin tasavvuf hakkındaki yorumlarının isabetsizliği konu edilmektedir.
        Tasavvufun İslam dînine eklenti olmadığı, bilakis Allah Teâlânın, Rasûlü Muhammed sallallâhu Teâlâ aleyhi ve sellem’le bize ulaştırdıklarını anlamaya kalbin elverişli hale getirilmesi ve böylece Allah Teâlâ’nın emr ve yasaklarına içtenlikle şiddetli arzuyla riâyet edilmesi demek olduğu bu eserin öz mesajı olsa gerektir.
        Din, Cibril vasıtasıyla Efendimiz Muhammed sallallâhu Teâlâ aleyhi ve sellem’e gönderilen, insanın bütün hayatını kuşatan bir nizamdır. Bu nizamın ismi, kalbin kabullenmesine, doğruluğuna hüküm etmesine nazaran iman, bilfiil yaşanmasına nazaran İslam, güzel ahlaka bürünülmesine, murâkabe, muhasebe ve ihlasa nazaran da ihsandır. Diğer ifadeyle tarîkat, şeriat ve hakîkattir. Diğer ifadeyle abdiyet, ubûdiyet ve ubûdedir.
         Her Müslüman her türlü nifak, ma’siyet ve fısktan kalbini arındırıp taat, ibadet, zikir gibi sebeb ve illetlerin tahsiliyle kalbini diriltmeye mecbur ve memurdur. Böylece İlâhî tecellîlere açılan kalb diri, ondan mahrum kalb de ölüdür.

  ISBN : 978-605-61367-4-0
  Ebat
  : 10×16
  Kağıt Cinsi
  :
  Şamua
  Ağırlık
  : 114 gr
  Sayfa Sayısı
  : 174

  1 adet stokta

  İndirim!

  KALBİN DİRİLTİLİŞİ

  0,00 Sepete Ekle
  Hızlı Görünüm
 • 0,00

  1 adet stokta

  İndirim!

  KELER

  0,00 Sepete Ekle
  Hızlı Görünüm
 • 0,00

  1 adet stokta

  İndirim!

  Kısa Sureler ve Faziletleri

  0,00 Sepete Ekle
  Hızlı Görünüm
 • 0,00

  Bu eser, 2008 yılında müellif tarafından yeniden düzenlenerek basılmıştır.

              Ashabın büyükleri, tâbiîn ve tebe’-i tâbiîn, zikir, tesbih ve dualara büyük önem vermişlerdir. Son zamanlarda bu vazife terk edilmektedir yahud da unutulmaktadır. Mesela ayet ve hadiste varîd olan, özellikle ashâb-ı kirâm tarafından ehemmiyetle zabtedilip bildirilen dualar terk edilmekte, ha bire karınca duası, kadah duası, elli ikinci gece duası, bilmem ne duası… ne duası…. diye bid’at olarak vasiyetnâme gibi esassız, semeresiz, sun’î dualarla meşğul olunmaktadır. Bu ise vakti boşa harcamaktan başka hiçbir şey değildir.

              Delâil-ul-Hayrât, Delâil-un-Nûr’da yer alan bazı salavatlar müstesna olmak üzere, bu nadide eserde  Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem tarafından yahud ashab veyahud tâbiîn tarafından sahîh yahud hasen hadîs-i şerîflerle tesbit edilmeyen dua ve salavatlar yazılmamıştır.

              Eserde vakitlere, olaylara tâbi’ olan olmayan dualar veciz bir dille tercüme edilmiş; Rasûl-u Muhterem sallallâhu aleyhi ve sellem’in Allah Teâlâ’ya hangi duygularla ve nasıl cümlelerle yakardığının anlaşılması için tercümelerde a’zamî titizlik gösterilmiştir.

              Eserde namazın içinde, haricinde okunacak dualara da yer verilmiştir.

              Eserin ikinci basımında, duaların Latince yazımı çıkarılmıştır.

              Yine önceki basımdan farklı olarak, kitabın hacminin küçültülmesi ve bazı daha faideli duaların eklenmesi için her günde okunacak istiâze, hasbele, tesbîhler ve sûrelerin, ayetlerin müstakil  olarak yazılması tercih edilmiştir.

              Eserin başında “dua” hakkında geniş bilgiler içeren takrîben on yeni başlık yazılmış; diğer kısımlarında da başlık ilaveleri, değişiklikleri ve birleştirmeler yapılmış; ayrıca gizli ve cehrî tarîkatlere göre virdin keyfiyetinden bahseden iki başlık, Kutb-ur-Rabbânî Şeyh Abdulkâdir Geylânî kuddise sirruhu’nun ve Şeyh Yusuf Nebehânî kuddise sirruhu’nun “Esmâu-l-Hüsna’yla Allah’a Tevessül” manzumeleri çıkartılmıştır.

              Eserde Müslümanın hayatı boyunca karşılaşacağı her darlığa aid çıkış yollarının, kuvvetli sığınak dualarının, tecrübe edilmiş sahih nakillerle aktarıldığını görecek ve eserde yazılmış olan duaları okurken, dualarınıza müellifi hürmet ve muhabbet ve rahmetle ortak edeceksiniz.

  ISBN :
  Ebat
  : 14×20
  Kağıt Cinsi
  :
  Şamua
  Ağırlık
  : 528 gr
  Sayfa Sayısı
  : 498

  1 adet stokta

  İndirim!

  KUDSÎ DUALAR

  0,00 Sepete Ekle
  Hızlı Görünüm
 • 0,00
  Eser, “millet”, “ümmet” ve “milliyetçilik” kavramlarını, ferd ve cemiyet hayatındaki boyutlarını da ihmal etmeksizin, din noktasında ileri bir görüş açısıyla izah eder, muallakta hiçbir meseleyi bırakmaz.
              Özellikle zamanımızda milliyetçilik mefhumuna yüklenen mana, aslından son derece uzak ve gerçeği yansıtmayan kof ve kupkuru bir iddiadan ibarettir.
              Gençlerimiz, cedleri tarafından bu hususlarda yazılan Arabî ve Osmanlıca kitabları okumadıkları için, deccalin vazifesini gören müsteşriklerin ve insafsız Avrupalıların kitablarından ilham alarak kendi varlıklarını görmekten aciz kalmaktadırlar.
              Eser, “millet”, “ümmet” ve “milliyetçilik” kelimelerinin ıstılâhî ve şer’î manasını ele alarak, müsbet ve menfî milliyetçilik meselelerini vurgular ve İslam milliyetçiliğini, hakîkî  manasına uygun bir şekilde izah eder.
              Bu konularda kafası karışmış, gönlü bulanmış her okuyucusunu, idrakince tatmin edecek eser, saf ilmin, sahih fikirle arkadaşlığına canlı bir misaldir.

  ISBN : 978-605-5434-07-6
  Ebat
  : 10×16
  Kağıt Cinsi
  :
  Şamua
  Ağırlık
  : 106 gr
  Sayfa Sayısı
  : 159

  1 adet stokta

  İndirim!

  MİLLİYETÇİLİK ŞUURUMUZ

  0,00 Sepete Ekle
  Hızlı Görünüm
Loading Loading...

All products loaded